O muzikoterapii

Slovenská asociácia muzikoterapie
Študentská 10/25
911 01 Trenčín

+421 905 451 225

info@muzikoterapia.eu

IČO: 42277132

č. účtu: 3111803555/0200

Muzikoterapeutická intervencia

Muzikoterapia ako umelecká kreatívna terapia poskytuje odbornú intervenciu prostredníctvom špecifickej skúsenosti s akustickým priestorom. Jej účinnosť je postavená na sebaskúsenosti, kde vnímanie a pohyb sú súčasťou jedného psychofyziologického procesu.

Pomocou zmyslovej senzibilizácie a ozrejmovaním aktuálnej pozície účastníka hudobného diania v čase a priestore sa obnovujú jeho pôvodnejšie skúsenosti, ktoré operacionalizuje zväčša v dialógu.

Hudobnou činnosťou v podobe 

≡ 
angažovaného počúvania – hudobná recepcia,
vokálneho, inštrumentálneho alebo pohybového interpretovania hudobného diela – hudobná reprodukcia či


elementárnou hudobnou kompozíciou a improvizáciou – hudobná produkcia – sa sprístupňuje jeho psychický materiál, ktorý sa môže pozitívne a podporne prepracovávať v zážitkovej rovine.

Muzikoterapia je profylaktická, diagnostická a terapeutická intervencia hudbou u ľudí s ohrozením, narušením alebo postihnutím:

≡ 

sprítomňuje psychodynamické a sociodynamické aspekty tvorivého hudobného procesu u človeka ako hudobného poslucháča, tvorcu či interpreta,
≡ 
psychoterapeuticky stvárňuje osobné symbolické reprezentácie,
≡ 

podporuje dynamiku a štruktúru pozitívnej zmeny osobnosti v oblasti ja-funkcií prostredníctvom symbolických kvalít esteticky autentickej hudby.

Upozornenie: Pri citovaní z webových stránok je nutné uviesť zdroj v súlade s medzinárodných bibliografickým štandardom ISO 690:2010, rešpektujúc Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

Obsah web stránok - Jaroslava G. Zeleiová © 2013-2018

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga