Povolanie muzikoterapeuta

Slovenská asociácia muzikoterapie
Študentská 10/25
911 01 Trenčín

+421 905 451 225

info@muzikoterapia.eu

IČO: 42277132

č. účtu: 3111803555/0200

Povolanie muzikoterapeuta

Európska muzikoterapeutická konfederácia stanovuje kvalifikačné požiadavky muzikoterapeuta 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského vzdelaniamuzikoterapeuta supervízora a pripravuje celoeurópske pravidlá kontinuálneho profesijného rozvoja muzikoterapeutov prostredníctvom ďalších výcvikov a supervízií. Pre registrovaných muzikoterapeutov určuje podľa stupňa profesionality minimálne počty hodín alebo rokov vzdelávania a výkonu praxe v oblasti:

≡  muzikoterapeutického vzdelania,
≡ 
klinickej praxe,
≡ 
sebaskúsenosti v muzikoterapii a psychoterapii,
≡ 
klinickej supervízie.

European Music Therapy Confederation (2010). Dostupné na <emtc-eu.com/register/>

Odbornosť muzikoterapeuta vyžaduje permanentnú konfrontáciu vlastných poznatkov a zručností s vedeckým kontextom a kompetenciami z oblasti:


hudobnej pedagogiky a teórie
  hudobno-historická, hudobno-teoretická a hudobno-estetická analýza hudobného artefaktu, klavírne, gitarové, hlasové, prerkusijné a pobybové interpretačné zručnosti, kompozičné a improvizačné zručnosti, hudobnodidaktické poznatky a i.,
≡  psychológie a psychoterapie

vedecký diskurz zdravia – psychopatológie a človeka – hudby – terapie, poznatky z vývinových a sociálnych teórií, zručnosti v psychoterapeutických intervenčných a diferenciálno-psychodiagnostických metódach a v tvorbe terapeutického vzťahu a. i.,

psychosomatickej medicíny a psychiatrie
  poznatky z klasifikácie, etiológie a epidemiológie chorôb a príbuzných zdravotných problémov a klinických porúch, poznatky z klasifikácie funkčných schopností zdravia a i.,

muzikoterapie
  poznanie východísk a princípov muzikoterapie, zručnosti v procesuálnej štrukturálno-dynamickej muzikoterapeutickej diagnostike, zručnosti v muzikoterapeutických technikách intervenovania, poznatky z muzikoterapeutických metód intervenovania, terapeutického plánovania, implementácie a evalvácie terapeutických intervencií, spôsobilosti v muzikoterapeutickej dokumentácii a administrácii prípadu, poznatky z interdisciplinárnej spolupráce a organizovania terapeutického rámca, rešpektovanie profesijnej etiky a podieľania sa na supervízii, profesijnom celoživotnom vzdelávaní a muzikoterapeutickom výskume a i.

 

In Gajdošíková Zeleiová, J. (2012). Psychodynamické aspekty muzikoterapie. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis. s. 141n.

Upozornenie: Pri citovaní z webových stránok je nutné uviesť zdroj v súlade s medzinárodných bibliografickým štandardom ISO 690:2010, rešpektujúc Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

Obsah web stránok - Jaroslava G. Zeleiová © 2013-2018

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga